ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษารับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษาโดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ผอ.กองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมประกาศเจตจำนง เพื่อตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
#RMUTPTEAM